Over ons

Centrum de Brouwerij is een gemeenschap. Een groep mensen die met elkaar verbonden willen zijn en op gelijkwaardige wijze met elkaar omgaan. Binnen die gemeenschap hebben we verschillende rollen zoals die van cliënt/patiënt, behandelaar, ondersteuner, vrijwilliger, familielid, enz. Bij die rollen horen verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dat brengt ook een zekere ongelijkheid met zich mee, maar dat staat een gelijkwaardige wijze van met elkaar omgaan niet in de weg. Om die gelijkwaardigheid tot uitdrukking te brengen, spreken wij van leden in plaats van cliënten of patiënten.

We verwachten van onze leden dat ze zowel van onze behandeling als ondersteuning gebruik maken. De mate waarin kan verschillen, afhankelijk van iemands wensen en behoeften. We leggen daarom de te bereiken doelen gezamenlijk vast in een gecombineerd behandel- en ondersteuningsplan en evalueren die regelmatig met de leden en hun naasten. Van iedereen die bij de Brouwerij betrokken is, verwachten we dat die een bijdrage levert aan het functioneren van de Brouwerij. Voor leden en familie betekent dit dat men naar vermogen betrokken is bij activiteiten. Dat kan zijn door deel te nemen aan activiteiten, maar bijvoorbeeld ook door een bijdrage te leveren aan de organisatie daarvan. As we denken dat een (aspirant)lid wel baat kan hebben bij ons aanbod, maar deze daartoe nog niet gemotiveerd is, of dat nog niet aankan, dan spannen we ons in om iemand zo te motiveren of te helpen dat deze alsnog van het integrale aanbod gebruik gaat maken.

inspiratie raam

Het aanbod

Het aanbod van Centrum de Brouwerij is een totaalpakket van behandeling en ondersteuningsactiviteiten, een integrale aanpak omdat we denken dat die aanpak in veel gevallen het beste werkt. Dit aanbod is ontwikkeld voor:

  • Amsterdammers vanaf 18 jaar
  • Met een psychotische kwetsbaarheid
  • Met mogelijk nog andere diagnoses, mits die binnen de Brouwerij of in samenwerking met een andere zorgaanbieder behandeld kunnen worden
  • Die baat hebben bij onze visie en geïntegreerde werkwijze en die daar bewust voor kiezen.

integrale aanpak

De integrale aanpak is gebaseerd op de overtuiging: Dat ieder mens een sociaal wezen is en zich bij uitstek persoonlijk kan ontwikkelen in contact met andere mensen. En persoonlijke ontwikkeling is synoniem aan herstel van een psychiatrische kwetsbaarheid. Met herstel bedoelen we dat iemand ondanks zijn aandoening een leven leidt dat voldoening geeft.

Onze waarden zijn:

  • Gelijkwaardigheid
  • Gezamenlijkheid
  • Wederkerigheid